Kế hoạch số 370/KH-BHXH:

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia


Kế hoạch số 370/KH-BHXH ngày 10/02/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Kế hoạch nêu rõ, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cấu phần “Nộp bảo hiểm xã hội” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và bảo hiểm xã hội” theo mục tiêu Chính phủ đề ra; Thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ ngành để liên thông thực hiện các thủ tục hành chính...

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Kế hoạch số 370/KH-BHXH.