Nghị định số 20/2020/NĐ-CP:

Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước


Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Nghị định này quy định về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 20/2020/NĐ-CP.