Thuế giá trị gia tăng mặt hàng ván sàn tre

Theo Hải quan Việt Nam

(Tài chính) Liên quan đến vướng mắc của công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ván sàn tre, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại văn bản số 3015/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2013.

Tổng cục Hải quan trích dẫn, điểm i khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12; khoản 9 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định: “Sản phẩm bằng đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp là các loại sản phẩm được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu chính là đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá như: thảm đay, sợi đay, bao đay, thảm sơ dừa, chiếu sản xuất bằng đay, cói; chổi chít, dây thừng, dây buộc làm bằng tre nứa, xơ dừa; rèm, mành bằng tre, trúc, nứa, chổi tre, nón lá; đũa tre, đũa luồng; bông sơ chế; giấy in báo” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Khoản 3 Điều 8 Luật Thuế GTGT, Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.  

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính cũng quy định “Người khai hải quan, người nộp thuế có trách nhiệm: “Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai, các yếu tố làm căn cứ tính thuế... Tự xác định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai số tiền thuế phải nộp (...) không thu thuế (...) theo đúng quy định của pháp luật”.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào tình hình mặt hàng cụ thể và những quy định trên để kê khai thuế. Nếu còn gặp vướng mắc trong việc áp dụng văn bản pháp luật về thuế GTGT, doanh nghiệp cần phản ánh với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể.