Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn?

Ngọc Anh

(Tài chính) Ngày 11/04/2013, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã kí công văn số 1188/TCT-CS giải đáp thắc mắc xung quanh vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ thu nhập chuyển nhượng vốn.

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Tổng cục Thuế đã nhận được công văn số 1728/CT-TTHT ngày 13/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Long An về nghĩa vụ thuế TNDN từ thu nhập chuyển nhượng vốn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2 Phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về phạm vi áp dụng thuế TNDN như sau:

"Doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Phần E Thông tư này."

- Tại Điểm 1 Mục V Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập khác như sau: "Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Phần E Thông tư này."

- Tại Điểm 2.1 Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập tính thuế như sau: "… Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng. Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyển nhượng tương tự."

- Tại Điểm 3 Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về việc kê khai, nộp thuế đối với thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn như sau: "Thứ nhất, đối với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán. Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ hai, đối với doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp chuyển nhượng vốn. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế."

Căn cứ theo các quy định trên thì:

1. Trường hợp chuyển nhượng vốn lần 1:

Công ty Scottish & Newcastle UK Ltd (bên nước ngoài trong Công ty Kronenbourg Việt Nam) chuyển nhượng phần vốn (50% vốn điều lệ) trong Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam cho Carlsberg Breweries A/S thì Carlsberg Breweries A/S có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay Công ty Scottish & Newcastle UK, Ltd.

2. Trường hợp chuyển nhượng vốn lần 2:

Carlsberg Breweries A/S chuyển nhượng phần vốn (50% vốn điều lệ) trong Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam cho Vietnam Japan Beer Pte.Ltd thì Vietnam Japan Beer Pte.Ltd có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay Carlsberg Breweries A/S.

Hồ sơ khai thuế nộp tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế (Cục Thuế tỉnh Long An).

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc Cục Thuế tỉnh Long An có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường thì Cục Thuế thực hiện kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng theo hướng dẫn tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.