Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp khi sử dụng Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp khi sử dụng Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ đã quy định rõ việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ không đúng mục đích. Bài viết trao đổi về các quy định liên quan đến nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ Phát triển khoa học không đúng mục đích đang được nhiều người quan tâm.
Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Hiện tại, các nước đã công bố luật áp dụng hoặc có kế hoạch sửa đổi, bổ sung nội luật để thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024; trong đó Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… là những nước có số vốn đầu tư nước ngoài lớn vào Việt Nam. Để bảo đảm lợi ích quốc gia về quyền thu thuế và môi trường đầu tư, kinh doanh của nước ta không bị mất lợi thế cạnh tranh do thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, rất cần phải có các giải pháp sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan. Bài viết này phân tích những tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến hoạt động của các doanh nghiệp FDI từ thực tế hoạt động quản lý thuế.
Tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến hoạt động đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

Tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến hoạt động đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

Cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu sẽ sớm được triển khai tại nhiều quốc gia. Về cơ bản, cơ chế thiết lập một tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tối thiểu 15% áp dụng cho một số các công ty đa quốc gia với quy mô lớn. Nếu cơ chế này được thực hiện, nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Bài viết tóm tắt về những tác động của cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu tới đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và một số giải pháp cụ thể để Việt Nam ứng phó trước các tác động tiêu cực.
Áp dụng thuế suất tối thiểu để tham gia “cuộc chơi” toàn cầu

Áp dụng thuế suất tối thiểu để tham gia “cuộc chơi” toàn cầu

Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia đưa ra tại Hội thảo “Báo cáo đánh giá tác động thuế suất tối thiểu toàn cầu và chủ trương, chính sách Việt Nam chủ động tham gia thuế suất toàn cầu” do Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển tổ chức ngày 21/4/2023.