Tiến trình thực thi, sửa đổi: Luật Quy hoạch và luật sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch

Theo daibieunhandan.vn

Để thể chế hóa Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch.

Tiến trình thực thi, sửa đổi: Luật Quy hoạch và luật sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch - Ảnh 1