Tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức ra sao?

Thiết kế: Gia Hân

Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức.

Tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức ra sao? - Ảnh 1