Tiết kiệm chi, tạo nguồn tăng lương 2015

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 tại Thông tư số 211/2014/TT-BTC.

Tiết kiệm chi, tạo nguồn tăng lương 2015
Số đã bố trí (nếu có) hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong dự toán năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Nguồn: internet

Trong quy định về thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2015, Bộ Tài chính hướng dẫn: Các bộ, cơ quan Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các đơn vị chủ động tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài lương và các khoản có tính chất lương) dự toán năm 2015 tăng thêm so với dự toán năm 2014.

Một phần nguồn thu sẽ được để lại theo chế độ quy định, nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang năm 2015 (nếu có) để thực hiện tăng lương cho người có thu nhập thấp theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2015 (không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương) đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính đã hướng dẫn.

Đồng thời, các cấp địa phương khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc không bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2015 (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2015, trong đó thực hiện tăng lương cho người có thu nhập thấp theo Nghị quyết số 78 nói trên.

Về nguồn thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Tài chính quy định, các địa phương phải sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 so với dự toán (không kể số tăng thu tiền sử dụng đất) được Thủ tướng Chính phủ giao; 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán năm 2015 so dự toán năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ giao; nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 chưa sử dụng chuyển sang; 10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) dự toán chi năm 2015 tăng thêm so dự toán chi năm 2014 đã được cấp có thẩm quyền giao; 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015...

Số đã bố trí (nếu có) hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong dự toán năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng đối với năm ngân sách 2015.