Tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn

Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 6/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn