Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hà Nội 9 tháng đầu năm 2013

Theo gso.gov.vn

Ước tính 9 tháng năm 2013, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,88% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 2,35%, ngành công nghiệp xây dựng tăng 7,42%, ngành dịch vụ tăng 8,9%.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,4% so cùng kỳ. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (vốn đầu tư xã hội): đạt 172647 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực vốn nhà nước do địa phương quản lý tăng 21,1% so với cùng kỳ, riêng phần vốn ngân sách của Thành phố tăng 24,4%, đạt 63,6% so với kế hoạch năm 2013. Tốc độ giải ngân 9 tháng năm 2013 tăng khá so với tốc độ giải ngân của cùng kỳ năm trước.  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Ước tính 9 tháng năm 2013 đã thực hiện cấp mới và điều chỉnh 246 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 768,19 triệu USD, tăng 6,5% số dự án và bằng 83,6% vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ.

Dự kiến, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng đầu năm 2013 tăng 12,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó, bán lẻ tăng 12,3%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 7404,7 triệu USD, giảm 1,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu địa phương giảm 0,9%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 17229,5 triệu USD giảm 3,5% so cùng kỳ, trong đó nhập khẩu địa phương giảm 2,1%.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội là 1363,9 nghìn lượt người tăng 20,1% so cùng kỳ. Khách nội địa đến Hà Nội tăng 11,3% so cùng kỳ năm trước.

Sau  9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng so với tháng 12 năm trước tăng 5,79%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm 2013  so cùng kỳ tăng 6,17%.

So với 9 tháng đầu năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 14,7%; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 14,4%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 15,4%; khối lượng hành khách vận chuyển tăng 13,5%; khối lượng hành khách luân chuyển tăng 12,2%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 14,9%.

Dự kiến 9 tháng năm 2013, doanh thu bưu chính tăng 15,1% so cùng kỳ năm trước. Số thuê bao tăng thêm là 767,5 nghìn thuê bao điện thoại (tăng 14,8% so cùng kỳ năm trước); 288,6 nghìn thuê bao Internet (tăng 14,4%). Doanh thu viễn thông đạt 12,3 nghìn tỷ đồng (tăng 15,7%).

Ước tính tổng diện tích gieo trồng Cây hàng năm vụ mùa năm 2013 đạt 123.670 ha, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây lâu năm ước tính 9 tháng năm 2013 đạt 17.447 ha, tăng 0,3% so với cả năm 2012.

Diện tích rừng trồng mới 9 tháng năm 2013, ước đạt 263 ha, tăng 29,6% so với cả năm 2012. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 8.515 m3, tăng 8,2 %, trong đó rừng trồng 8.287 m3,tăng 8,4%; Sản lượng củi 38.474 Ste, tăng 5,2%; Từ đầu năm đến nay toàn Thành phố đã xảy ra 13 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy là 22,5 ha diện tích rừng trồng, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 85 triệu đồng.

Ước 9 tháng năm 2013, tổng sản lượng thuỷ sản 9 tháng 2013 ước đạt 52.122 tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng ước đạt 49.637 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ;

Giáo dục mầm non và phổ thông: Hiện nay, TP. Hà Nội có 2.495 trường (tăng 61 trường so với năm học trước và chủ yếu là các trường ngoài công lập). Ước 9 tháng, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh và đào tạo cho 110.000 lượt người, đạt 74,8% kế hoạch năm, tăng 17% so cùng kỳ năm trước. Tính đến năm học 2013-2014: trên địa bàn TP. Hà Nội có 50 trường đào tạo chuyên nghiệp với tổng số 62.065 học sinh. 75 trường đại học và 53 trường cao đẳng, cao đẳng nghề (bao gồm cả các trường thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo và các trường thuộc Bộ, Ngành).

Thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2013 đạt 79994 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán năm và bằng 94% so cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm 2013 là 29768 tỷ đồng, đạt 50%  dự toán và bằng 120% so cùng kỳ

Dự kiến đến cuối tháng 9 năm 2013, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 978.629 tỷ đồng, tăng 9,11% so cuối năm 2012. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 9 năm 2013 đạt 675.713 tỷ đồng, tăng 3,5%  so cuối năm 2012.