Tình hình thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2013

Theo mof.gov.vn

Tính đến nay, tổng số doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường là 58 doanh nghiệp, trong đó gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 15 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm vẫn đạt được kết quả nhất định.

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng toàn thị trường ước đạt 20.922 tỷ đồng, tăng 6,3%% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 11.767 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 2,2 %; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 9.155 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2012.

- Tổng số tiền thực bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm 6 tháng năm 2013 ước là 8.551 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước là 4.045 tỷ đồng;  các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước là 4.506 tỷ đồng.

- Tổng số tiền đầu tư 6 tháng năm 2013 ước đạt 95.796 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp nhân thọ đạt khoảng 70.996 tỷ đồng, doanh nghiệp phi nhân thọ đạt khoảng 24.800 tỷ đồng.

- Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới uớc tính 6 tháng đầu năm 2013 là hơn 2.804 tỷ đồng, tăng 26,1%; tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm đạt hơn 231 tỷ, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Hiện tại, có 26 doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đặt 29 văn phòng đại diện (VPĐD) tại Việt Nam (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh). Trong thời gian qua, một số VPĐD phát huy tốt vai trò là đầu mối liên lạc của công ty mẹ tại Việt Nam, tiến hành nghiên cứu thị trường, xúc tiến xây dựng các dự án đầu tư, thúc đẩy và theo dõi các dự án đầu tư của công ty mẹ tài trợ cho Việt Nam.

Bảo hiểm phi nhân thọ

6 tháng đầu năm 2013, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 11.767 tỷ đồng, tăng 2,31% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc là PVI, đạt 2.930 tỷ đồng (Trích từ báo cáo tài chính sau soát xét của PVI), tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 1,32% so với cùng kỳ năm 2012, chiếm thị phần 21,96%. Bảo Minh với doanh thu phí ước đạt 1.169 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2012, chiếm thị phần 9,93%. PJICO với doanh thu ước đạt1.012 tỷ đồng, tăng 3,79% so với cùng kỳ năm 2012, chiếm thị phần 8,6% và  PTI với doanh thu ước đạt 753 tỷ đồng, giảm 15.39% so với cùng kỳ năm 2012, chiếm thị phần 6,4%.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2012 là Phú Hưng (5,5 tỷ đồng; tăng 168,8% lần), Cathay (60 tỷ đồng; tăng 156,1%), MIC (360 tỷ đồng; tăng 59,83%), AIG (220 tỷ đồng; tăng 55,47%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2012 là SVIC (87 tỷ đồng; giảm 49,96%), VASS (98 tỷ đồng; giảm 16,02%), QBE (34 tỷ đồng; giảm 13,3%).

Biểu đồ 1: Doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ

Tình hình thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2013 - Ảnh 1

 
Biểu 2: Thị phần theo doanh thu phí bảo hiểm gốc 6 tháng 2013

Tình hình thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2013 - Ảnh 2

Ước số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2013 là 4.506 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 38,29% cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2012 (35,32%).

18/29 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 11 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó 4 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc trên 50% là Liberty (64,43%); Bảo Việt (58,9%); Fubon (58,7%) và Bảo Minh (51,41%).

Bảo hiểm nhân thọ:

 Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 9.155 tỷ đồng tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Khai thác mới:  6 tháng đầu năm 2013, số lượng hợp đồng chính ước đạt 531.269 hợp đồng, tăng 21,5%. Tổng doanh thu khai thác mới ước đạt 2.621 tỷ đồng, tăng 16,8% so với 6 tháng năm 2012, trong đó, doanh thu khai thác mới của các hợp đồng chính ước đạt 2.429 tỷ đồng, tăng 17,6% so với 6 tháng đầu năm 2012, chiếm 92,7% doanh thu phí khai thác mới. Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ có doanh thu khai thác mới đạt 192 tỷ đồng, chiếm 7,3% doanh thu khai thác mới.

- Cơ cấu sản phẩm bảo hiểm khai thác mới:

+ Xét về doanh thu khai thác mới: 6 tháng đầu năm 2013, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn cả, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và sản phẩm bảo hiểm tử kỳ.

Cụ thể, doanh thu khai thác mới của sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp đạt 1.250 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,7% doanh thu khai thác mới. Doanh thu khai thác mới của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đạt 874 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,3% doanh thu khai thác mới. Doanh thu khai thác mới của sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 11,3% doanh thu khai thác mới. Doanh thu khai thác mới sản phẩm bảo hiểm trọn đời và sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh thu khai thác mới.

Doanh thu phí khai thác mới ước 6 tháng đầu năm 2013

                                                                                                Đơn vị: Tỷ đồng

Tình hình thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2013 - Ảnh 3

+ Xét về số lượng hợp đồng khai thác mới thì sản phẩm bảo hiểm tử kỳ dẫn đầu trong tỷ trọng số lượng hợp đồng khai thác mới của toàn thị trường, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp và sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Cụ thể là, số lượng hợp đồng khai thác mới của sản phẩm bảo hiểm tử kỳ trong 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 28.360 hợp đồng, chiếm 49,7% số lượng hợp đồng khai thác mới. Số lượng hợp đồng khai thác mới của sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 28,8%, liên kết chung chiếm tỷ trọng 21,3% trong số lượng hợp đồng khai thác mới và các nghiệp vụ bảo hiểm khác chiếm tỷ trọng nhỏ. 

Tình hình thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2013 - Ảnh 4

Các doanh nghiệp tập trung khai thác sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp bao gồm Prudential, Manulife, Cathay, Fubon, Great Eastern. Các doanh nghiệp có tỷ trọng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung lớn trong tổng số lượng hợp đồng khai thác mới là ACE, Dai-ichi, AIA, Bảo Việt. Một số doanh nghiệp sử dụng kênh phân phối bưu điện và ngân hàng như Prevoir, VCLI và Aviva có số lượng hợp đồng tử kỳ khai thác mới chiếm đa số.

- Cơ cấu thị phần doanh thu phí: Prudential và Bảo Việt Nhân thọ duy trì thị phần dẫn đầu tương ứng là 32,6% và 31,1% về tổng doanh thu. Manulife, ACE, Dai-ichi, AIA có thị phần từ 6% đến 11%. Các doanh nghiệp khác chiếm thị phần không đáng kể.

- Hoạt động đầu tư: Tổng số tiền đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 đạt khoảng 70.996 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2012. Tính đến tháng 6/2013, doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 3.639 tỷ đồng, tăng 2,4% so cùng kỳ năm 2012. Cơ cấu đầu tư của các DNBH nhân thọ mang tính an toàn với khoảng 60% đầu tư vào trái phiếu chính phủ và 15% đầu tư vào tiền gửi ngân hàng. Các hạng mục đầu tư rủi ro cao như cổ phiếu, góp vốn vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 8% tổng tài sản đầu tư.

- Tổng tài sản: Trong 6 tháng đầu năm 2013, có 3 doanh nghiệp tăng vốn điều lệ là Generali (vốn điều lệ tăng từ 720 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng), Cathay (vốn điều lệ tăng từ 966 tỷ đồng lên 2.008 tỷ đồng), AIA (vốn điều lệ từ 1.035 tỷ đồng tăng lên 1.244 tỷ đồng). Tổng tài sản của các DNBH nhân thọ 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 85.538 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2012. Điều này cho thấy năng lực tài chính vững mạnh của các DNBH, đáp ứng tốt các nghĩa vụ của mình. Biên khả năng thanh toán đều cao hơn nhiều so với biên KNTT tối thiểu theo quy định của pháp luật, trung bình các doanh nghiệp có biên khả năng thanh toán cao hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 150%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2013 thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn còn một số tồn tại như quy trình quản lý đại lý của một số doanh nghiệp chưa hoàn thiện dẫn đến khiếu nại tố cáo của nhiều đại lý trong việc chấm dứt hợp đồng đại lý, cạnh tranh, lôi kéo đại lý giữa các doanh nghiệp; danh mục đầu tư của nhiều doanh nghiệp vẫn chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn, chưa phù hợp với bản chất dài hạn của bảo hiểm nhân thọ; chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng cao so với doanh thu phí bảo hiểm làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...

Sự phát triển bảo hiểm nhân thọ gắn liền với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Với những khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2013, để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định là một thách thức đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, bản thân mỗi doanh nghiệp cần tập trung phát triển sản phẩm bảo hiểm mới (như các sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm hưu trí, bảo hiểm vi mô..), đáp ứng được nhu cầu của nhiều tầng lớp người tham gia bảo hiểm, mở rộng được các kênh phân phối mới bên cạnh các kênh phân phối truyền thống giúp bảo hiểm nhân thọ tiếp cận được hơn với người có nhu cầu.