Tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021

Nội dung: P. Tuấn; Thiết kế: T. Anh

Năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt được những kết quả ấn tượng.

Tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021 - Ảnh 1