Tình hình thu, chi NSNN và tài chính ngân hàng 6 tháng đầu năm 2013

Theo gso.gov.vn

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/6/2013 ước tính đạt 324,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán năm, trong đó thu nội địa 217,2 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8%; thu từ dầu thô 50,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 54,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 64,4 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 49,1 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 47,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 25,3 nghìn tỷ đồng, bằng 46,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 5,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,3%; thu phí, lệ phí 4,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/6/2013 ước tính đạt 409,1 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 74,3 nghìn tỷ đồng, bằng 42,4% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 72 nghìn tỷ đồng, bằng 42,3%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) ước tính đạt 287,1 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6%; chi trả nợ và viện trợ 47,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5%.

Trong sáu tháng đầu năm, lãi suất huy động và lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại giảm nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tốc độ tăng huy động vốn và cho vay được cải thiện, sau khi giảm trong tháng Một đã tăng trở lại từ tháng Hai và đang có chuyển biến tích cực. Thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định. Tính đến cuối tháng Sáu, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 3,8 - 4% so với cuối năm 2012 và gấp hai lần mức tăng cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông dòng vốn bước đầu phát huy tác dụng. Huy động vốn của các ngân hàng thương mại cũng tăng khá, tính đến 20/5/2013 mức huy động tăng 5,8% so với thời điểm cuối năm 2012.