Tốc độ tăng GDP và GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021

Theo Tổng cục Thống kê

Trong năm 2021, tốc độ tăng GDP và GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương có những diễn biến trái ngược.

Tốc độ tăng GDP và GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 - Ảnh 1