TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2013

Theo Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính)

(Tài chính) UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Kế hoạch số 1349/KH-UBND ngày 25/3/2013 về triển khai công tác xử lý, sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố năm 2013.

TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2013
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Kế hoạch này nhằm đạt được 3 mục tiêu đặt ra là: (i) trong năm 2013, Ban Chỉ đạo 09 phải hoàn thành việc trình UBND Thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt hoàn tất phương án xử lý tổng thể nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; (ii) tiếp tục thực hiện công tác hậu kiểm phương án xử lý tổng thể nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước thuộc trung ương và thành phố theo phương án đã được phê duyệt; (iii) theo dõi tiến độ thực hiện phương án phê duyệt của UBND đối với các cơ quan, đơn vị đã tiến hành hậu kiểm nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

Tại Kế hoạch này, TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra một số biện pháp tổ chức thực hiện trong việc:

(i) Hoàn thành phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp nhà, đất trong năm 2013;

(ii) Kê khai bổ sung, xử lý sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty TNHH một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố;

(iii) Triển khai các phương án đã được UBND Thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (thu hồi, bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất…).

Đồng thời, UBND Thành phố giao thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) theo dõi, phối hợp với các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 09 và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.