Triển khai kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 756/TCHQ-PC yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015.

Triển khai kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ nội dung quy định của pháp luật, quy định của các TTHC đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố và các quy định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

Đồng thời, tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan có trách nhiệm phổ biến công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bộ TTHC thuộc lĩnh vực hải quan và niêm yết các TTHC thuộc phạm vi, địa bàn quản lý của đơn vị.

Bên cạnh đó, tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan có trách nhiệm niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quá trình thực hiện, nếu phát hiện quy định TTHC hiện hành cần phải hủy bỏ, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung quy định TTHC mới, đơn vị phải kịp thời tổng hợp, gửi đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Pháp chế) xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục trong việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2015 có trách nhiệm chủ động thực hiện: Rà soát các TTHC trong lĩnh vực hải quan; Lập hồ sơ đánh giá tác động đối với TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và gửi lấy ý kiến Vụ Pháp chế (cùng với việc lấy ý kiến tham gia về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản); Thống kê TTHC quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định công bố TTHC theo đúng thời hạn quy định; Phổ biến, công khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC có liên quan.