Từ 24/6, HNX áp dụng Bộ Nguyên tắc xây dựng và Quản lý chỉ số giá cổ phiếu

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 24/6/2013 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ áp dụng “Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu” thay thế cho Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số HNX 30 đã ban hành theo Quyết định số 234/QĐ-SGDHN ngày 5/7/2012.

Từ 24/6, HNX áp dụng Bộ Nguyên tắc xây dựng và Quản lý chỉ số giá cổ phiếu

Theo đó, Bộ Nguyên tắc mới được ban hành nhằm quy định phương pháp luận chung nhất áp dụng cho tất cả các chỉ số giá do HNX xây dựng và quản lý.

Các quy định chi tiết về các chỉ số khác nhau sẽ được quy định tại các Phụ lục tương ứng của Bộ nguyên tắc mới được ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-SGDHN ngày 22/5/2013. Theo đó, các nội dung liên quan đến chỉ số HNX 30 sẽ được quy định tại Phụ lục 1 của Bộ nguyên tắc này.

Bộ Nguyên tắc mới cũng điều chỉnh cách tính tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của chỉ số HNX 30 và áp dụng đối với tất cả các chỉ số giá cổ phiếu do HNX xây dựng và quản lý.

Cụ thể, thay vì loại bỏ toàn bộ phần nắm giữ của cổ đông nội bộ và người có liên quan, cách tính mới chỉ loại bỏ phần nắm giữ của các cổ đông nội bộ và người có liên quan nếu sở hữu từ 5% trở lên và bổ sung việc loại bỏ phần nắm giữ của các cổ đông lớn khỏi khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng.