Từ Đại hội Đảng XI tỏa ra niềm tin mới, khí thế mới

Theo Vietnam+

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội XI của Đảng, sáng 19/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp báo, thông báo kết quả, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam với đông đảo các nhà báo trong nước, quốc tế, và qua đó đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

 Cùng tham gia chủ trì cuộc họp báo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; các đồng chí: Phó Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Thạo; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước cùng diễn ra, trong sự quan tâm của bạn bè quốc tế, cũng như sự quan tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, Đại hội XI của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng tiến độ, đúng quy chế và đạt được kết quả rất tốt đẹp.

Nhiều ý kiến đánh giá chung, Đại hội XI của Đảng đã thành công rực rỡ, vì những nội dung cơ bản của Đại hội, những văn kiện lớn như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị, Điều lệ Đảng đã được thảo luận và thông qua, mặc dù còn có nhiều ý kiến và được tiếp tục tranh luận tại Đại hội, thể hiện sự thẳng thắn, dân chủ trong Đại hội.

Về vấn đề nhân sự, một nội dung quan trọng, được quan tâm trong suốt quá trình chuẩn bị từ trước, trong Đại hội, đến khi kết thúc Đại hội. Điều đó nói lên không khí dân chủ của Đại hội. Hiếm có Đại hội nào mà bầu Banh chấp hành Trung ương với số dư nhiều như lần này, nhưng kết quả bầu rất tập trung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cao sự quan tâm của nhân dân, đồng bào trong nước, ngoài nước và bạn bè quốc tế.

Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nhận được nhiều điện, thư chào mừng, chúc mừng của bạn bè quốc tế, nhiều nhất từ trước đến nay, với hơn 170 điện chúc mừng, thể hiện tình cảm của bạn bè quốc tế với Việt Nam nói chung, trong đó có Đảng cộng sản Việt Nam.

Công tác tổ chức, tiến hành các nghi thức của Đại hội, quá trình diễn biến của Đại hội, được tiến hành suôn sẻ, đúng tiến độ, đúng nguyên tắc, quy chế, chương trình mà Đại hội đã dân chủ thảo luận và thông qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt
Nam đã thành công tốt đẹp. Điều quan trọng là từ Đại hội này tỏa ra một niềm tin mới, một khí thế mới, sự đoàn kết đồng thuận và không khí dân chủ thực chất.

Tổng Bí thư cho rằng thành công của Đại hội có nhiều nguyên nhân, nhưng có nguyên nhân của sự chuẩn bị rất công phu, cẩn thận, kỹ lưỡng; có nguyên nhân từ việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp với ý thức trách nhiệm rất cao của toàn thể đảng viên, các cấp ủy đảng, các đại biểu dự Đại hội lần này, rất bản lĩnh, trí tuệ, trao đổi thẳng thắn; sự quan tâm theo dõi, ủng hộ, cổ vũ, góp ý kiến của toàn Đảng, toàn dân.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự đóng góp to lớn, có hiệu quả của đội ngũ phóng viên báo chí, đã làm việc nỗ lực, khẩn trương, thông tin kịp thời, góp phần vào thành công của Đại hội XI của Đảng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về triển khai chất vấn trong Đảng từ sau Đại hội XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hoạt động chất vấn là một trong những hình thức bảo đảm dân chủ. Cho đến nhiệm kỳ Đại hội X, Trung ương Đảng đã có chủ trương trong các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương, ai có vấn đề gì cần chất vấn thì cứ nêu. Nhưng chất vấn trong Đảng khác chất vấn trên Diễn đàn Quốc hội. Chất vấn tại Quốc hội là những vấn đề sôi động hàng ngày, nóng bỏng, thiết thân với đời sống của nhân dân, liên quan đến an sinh xã hội.

Còn tại Trung ương, là bàn những quyết sách lớn, những chủ trương chiến lược. Hiện nay, chất vấn chưa nhiều, nhưng sắp tới, theo sự phát triển chung thì cần phải có sự chất vấn trong Đảng. Vấn đề là chúng ta phải xây dựng quy chế như thế nào, tạo điều kiện cho mọi người cùng sinh hoạt một cách dân chủ, trao đi đổi lại thẳng thắn. Chất vấn có tác dụng rất tốt, chí ít là để cho đôi bên hiểu lẫn nhau, cùng gợi cho nhau những suy nghĩ, cùng thấy trách nhiệm và cùng tìm ra giải pháp.

Về câu hỏi: Tổng Bí thư sẽ quan tâm những lĩnh vực nào để tạo dấu ấn trong những năm tới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Tôi làm gì không phải với mục đích tạo dấu ấn, không phải để đánh bóng mình, cốt để tỏ ra ta là thế nào."

Tổng Bí thư khẳng định, trách nhiệm của người cán bộ đảng viên là phải thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, cứ làm cho tốt nghị quyết của Đảng là đã tốt rồi. Tuy nhiên, trong khi phát triển toàn diện, triển khai toàn diện các văn kiện, thì phải có trọng tâm trọng điểm. Chủ đề của Đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trước hết, Tổng Bí thư và Ban chấp hành Trung ương, toàn Đảng phải chăm lo xây dựng Đảng, đồng thời vấn đề này cũng đang được dư luận và nhân dân rất quan tâm. Sắp tới, cùng với chăm lo xây dựng Đảng, phải hết sức coi trọng việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.


Một trong những bài học quan trọng rút ra từ ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam đến bây giờ là xây dựng khối đại đoàn kết, “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”; “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”... Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết là vấn đề chiến lược.

Rồi đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, không chỉ kinh tế mà cả các lĩnh vực khác; đổi mới phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị; rồi hội nhập quốc tế, bây giờ không chỉ là hội nhập kinh tế quốc tế nữa mà là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Điều quan trọng là trong 5 năm tới, từ nay đến năm 2015, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Xa hơn, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm đã chỉ ra 3 trọng tâm, đó là phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, thể chế. Xa hơn nữa, đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam sẽ phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội và từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, trước mắt là phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, tức là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trả lời câu hỏi về vấn đề nhân sự: Đại hội thảo luận dân chủ, nhưng phần lớn đại biểu trúng cử Ban chấp hành Trung ương vẫn là do Trung ương chuẩn bị, Tổng Bí thư nêu rõ: Trung ương chuẩn bị là cả một quá trình rất công phu từ dưới lên, các cơ quan, tổ chức đã nghiên cứu, đề xuất, thẩm tra, đánh giá toàn diện, cung cấp thông tin, qua nhiều vòng giới thiệu, cuối cùng mới chốt danh sách, như vậy cũng là lựa chọn.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp Đại hội giới thiệu bổ sung vẫn trúng, ngược lại có trường hợp Trung ương giới thiệu nhưng Đại hội không bầu. Công tác nhân sự đã được tiến hành rất dân chủ và khách quan. Đảng khuyến khích ứng cử, khuyến khích giới thiệu. Theo quan sát nhiều Đại hội, chưa khóa nào giới thiệu nhiều như lần này, số dư rất nhiều.

Tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Thạo đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên trong nước và nước ngoài về những chủ trương, quyết sách lớn nhằm ứng phó với các thách thức kinh tế; nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về bảo đảm thực hiện quyền con người; chống tham nhũng./.