Ước thực hiện 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 Nghị quyết Quốc hội đề ra

Theo Chinhphu.vn

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Chỉ tiêu

Quốc hội

Ước thực hiện năm 2012

1.               

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

%

6-6,5

5,2

2.               

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu

%

13

16,6

3.               

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu

%

11-12

0,9

4.               

Bội chi ngân sách nhà nước so với GDP

%

4,8

4,8

5.               

Tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP

%

~33,5

     29,5

6.               

Chỉ số giá tiêu dùng

%

<10

~8

7.               

Tạo việc làm

Triệu người

1,6

1,515

8.               

Tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo

%

46

46

9.               

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị

%

~4

3,63

10.           

Tỷ lệ hộ nghèo giảm

Riêng các huyện nghèo giảm

%

%

2

4

1,76

4

11.           

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng

%

16,6

16,3

12.           

Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)

Giường bệnh

21,5

21,5

13.           

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg được xử lý

%

79

83,6

14.           

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

%

70

70

15.           

Tỷ lệ che phủ rừng

%

41

40