Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012?

Ngọc Anh

(Tài chính) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện khai, nộp thuế. Mới đây nhất, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 10/CV-2012 của Công ty TNHH Teamwork Việt Nam (Tòa nhà Anna, CVPM Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) phản ánh vướng mắc về việc ưu đãi TNDN năm 2012.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012?
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Vấn đề này, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã có Công văn số 9467/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH Teamwork Việt Nam. Theo đó, công văn của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết:

Căn cứ Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quỵ định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân:

+ Tại tiết a khoản 1 Điều 1 quy định: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa).

+ Tại khoản 2 Điều 1 quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số lao động bình quân năm (bao gồm cả số lao động của chi nhánh và đơn vị trực thuộc) làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm thuế quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này là tổng số lao động mà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2011, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

Số laọ động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLDTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Tại khoản 4 Điều 1 quy định: Không áp dụng giảm thuế TNDN theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này đối với các đối tượng sau đây:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số; bất động sản; chứng khoán; tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thì số thuế TNDN được giảm không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chiu thuế tiêu thụ đặc biệt.                    '

b) Doanh nghiệp được xếp hạng I theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

c) Doanh nghiệp hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và Quyết định số 186/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.

d) Tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp.

+ Tại khoản 1 Điều 3 quy định:

Doanh nghiệp, tổ chức được giảm thuế, miễn thuế quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư này là đơn vị được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp - luật và nộp thuế theo kê khai.

Trường hợp của Công ty theo trình bày, ngành nghề kinh doanh: dịch vụ phần mềm, có số lao động sử dụng bình quân trong năm 2011 dưới 50 người (không kê lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng), đáp ứng điều kiện doanh nghiệp nhỏ và vừa và không thuộc các trường hợp không được áp dụng giảm thuế TNDN nêu trên thì được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2012.

Về ưu đãi thuế TNDN, theo giấỵ chứng nhận đầu tư đề nghị Công ty bổ sung giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và các lần thay đổi nếu có để Cục thuế TP có cơ sở xem xét trả lời.