Vàng là một loại ngoại tệ trong hoạch toán kế toán

PV.

Từ ngày 1/4/2018, vàng là một loại ngoại tệ trong hạch toán kế toán. Điều này được quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng (ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN) và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN).

Theo đó, NHNN quy định phương pháp hạch toán kế toán vàng tại TCTD tương tự như hạch toán kế toán đối với ngoại tệ, theo đơn vị là “chỉ” vàng 99,99%. Nghĩa là, vàng được coi như là một loại ngoại tệ trong hạch toán kế toán và khi quy đổi ra đồng Việt Nam để lập báo cáo tài chính. Quy định này được kế thừa từ Quy định hạch toán kế toán đối với vàng tại Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN và Thông tư số 10/2014/TT-NHNN.  

Bên cạnh đó, Thông tư số 22/2017/TT-NHNN cũng sửa đổi, bổ sung nội dung, kết cấu của một số tài khoản để phù hợp với các quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp và phù hợp với thực tiễn hoạt động ngày càng đa dạng của các TCTD. Quy định về phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế về ngoại tệ và vàng đối với các TCTD đảm bảo tuân thủ Luật Kế toán năm 2015 và hướng tới phù hợp với Chuẩn mực kế toán quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước lưu ý, Thông tư số 22/2017/TT-NHNN chỉ hướng dẫn về hạch toán kế toán đối với các TCTD, không điều chỉnh về hoạt động kinh doanh vàng nói chung. Hoạt động kinh doanh vàng vẫn áp dụng theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan.