Kế toán doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Kế toán doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Kế toán doanh thu có vai trò quan trọng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, là cơ sở quan trọng để xác định kết quả hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, thực tế triển khai quy định về kế toán doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã phát sinh những khó khăn, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
Điểm lại chính sách tài chính có hiệu lực trong tháng 9/2022

Điểm lại chính sách tài chính có hiệu lực trong tháng 9/2022

Tháng 9/2022, hàng loạt chính sách tài chính bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện; Thay đổi về thủ tục nhập khẩu xe không nhằm mục đích thương mại; hay quy định về mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...
Các hình thức gian lận trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp và hàm ý cho Việt Nam

Các hình thức gian lận trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp và hàm ý cho Việt Nam

Gian lận trên báo cáo tài chính là một trong những vấn đề nhận sự được sự quan tâm đặc biệt và mang tính thời sự sau hàng loạt sự kiện các công ty hàng đầu trên thế giới bị phá sản vào đầu thế kỷ 21 như: Enron, Worldcom, Lehman Brothers, Xerox... Bài viết trao đổi về tổng quan liên quan đến gian lận trên báo cáo tài chính, một số vụ việc và hình thức điển hình trong gian lận báo cáo tài chính trên thế giới và đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam.
Tạo thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh phát triển

Tạo thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh phát triển

Hiện nay, trình độ quản trị kinh doanh của các hộ kinh doanh (HKD) không cao, công tác kế toán rất khác nhau, chưa có sự thống nhất, dẫn đến khó khăn cho cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với HKD. Thông tư số 88/2021/TT-BTC, ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán cho các HKD, cá nhân kinh doanh được đánh giá là cơ sở để thúc đẩy HKD lên thành doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho HKD phát triển
Chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Từ ngày 01/01/2022, việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC và thay thế cho các Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC, Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC. Những điểm mới của Thông tư số 88/2021/TT-BTC cần lưu ý.