Xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam

PV.

Theo Quyết định số 1945/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam, góp phần bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu tổng quát là góp phần xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam; thực hiện trách nhiệm là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG), phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong APG; góp phần bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với các mục tiêu cụ thể, Kế hoạch sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền của quốc gia, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và hợp tác trong nước trên cơ sở thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và đầu mối xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia nhằm giải quyết những rủi ro rửa tiền được phát hiện theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.  Nghiên cứu, triển khai áp dụng thanh tra trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền; tăng cường nguồn lực, đặc biệt tăng cường nguồn lực cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền.

Cùng với đó, tăng cường nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đàm phán, ký kết các Biên bản ghi nhớ phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền với các cơ quan nước ngoài, gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế về phòng, chống rửa tiền; thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối của Việt Nam trong việc triển khai các nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG, đặc biệt là nghĩa vụ phát sinh theo kết quả đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro rửa tiền và hợp tác trong nước.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền...

Trước đó, chiều 15/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Theo đó, Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) gồm 4 Chương, 66 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023. Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Riêng việc phòng, chống hành vi rửa tiền của tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.