Xem xét xóa nợ thuế theo Thông tư 77/2008/TT-BTC

PV.

(Tài chính) Trả lời Công văn số 48/2013/CV-LP ngày 17/06/2013 của Công ty Long Phương về việc đề nghị chưa trích tiền nộp ngân sách nhà nước, Công văn số 45/2013/CV-LP ngày 10/06/2013 đề nghị xóa nợ thuế; Công văn số 1016/HQHN-TXNK ngày 14/05/2012 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xem xét xóa nợ thuế theo Thông tư 77/2008/TT-BTC, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn.

Xem xét xóa nợ thuế theo Thông tư 77/2008/TT-BTC
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Công văn 3720/TCHQ-TXNK ngày 04/07/2013 của Tổng cục Hải quan cho biết:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội tại Công văn số 1461/HQHN-TXNK ngày 03/06/2013 và hồ sơ kèm theo thì: Trường hợp của CÔng ty Long Phương không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế theo Điểm a, Mục II Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính.

Về việc truy thu thuế: Việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan Hà Nội và truy thu thuế nhập khẩu 21 lô hàng gốm sứ của Công ty Long Phương là đúng quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ Điều 41 Luật Quản lý thuế quy định: "Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế."

Căn cứ Điều 48 Luật Quản lý thuế quy định: "Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế."

Căn cứ quy định tại Điều 92 Luật Quản lý thuế thù đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Điều 93, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 97, 98, 100, 101, 102 của Luật Quản lý.

Các biện pháp cưỡng chế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, Công ty Long Phương phải khẩn trương thực hiện nộp đủ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.