Cục Thuế Lâm Đồng tập trung giảm tiền nợ thuế

Cục Thuế Lâm Đồng tập trung giảm tiền nợ thuế

Trong quý I/2021, Cục Thuế Lâm Đồng đã tập trung công tác thu hồi tiền nợ thuế. Nhờ đó, đã thu được 205,2 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ đạt 200,6 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 4,6 tỷ đồng.
Giám sát chặt việc xóa nợ thuế

Giám sát chặt việc xóa nợ thuế

Tổng cục thu‌ế vừa có yê‌u cầu cục thu‌ế các tỉnh, thàn‌h phố rà soát chặt đố‌i tượ‌ng xử lý n‌ợ thuế tại địa bàn; Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cơ quan thu‌ế các cấp, cán bộ thu‌ế, tuyên truyền phổ biến đến người dân và doanh nghiệp về Nghị quyết xử lý n‌ợ thu‌ế vừa được Quốc hội thông qua.
Chặt chẽ trong quy định xóa nợ thuế

Chặt chẽ trong quy định xóa nợ thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 đã quy định cụ thể các nội dung về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đảm bảo chặt chẽ, tránh việc lợi dụng làm thất thu ngân sách nhà nước.