04 nội dung doanh nghiệp tham gia Chương trình 1322 được hỗ trợ

Nội dung: Huyền Trang - Đồ họa: Xuân Trường

Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322) đã hướng dẫn 04 nội dung doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ khi tham gia Chương trình.

04 nội dung doanh nghiệp tham gia Chương trình 1322 được hỗ trợ
04 nội dung doanh nghiệp tham gia Chương trình 1322 được hỗ trợ - Ảnh 1