09 nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

T. Anh

Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị đã đề ra 09 nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030.

09 nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước - Ảnh 1