10 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt hơn 537,32 tỷ USD

Minh Anh

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng 9/2021. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng 1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng 9/2021.

Tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng 9/2021.
Tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng 9/2021.

Lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 537,32 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 269,38 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhờ trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt kết quả tích cực đã đóng góp tích cực vào cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam. Cụ thể, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2021 ước tính thặng dư khoảng 1,1 tỷ USD.

Lũy kế 10 tháng năm 2021, nước ta nhập siêu khoảng 1,45 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 19,63 tỷ USD của 10 tháng năm 2020.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 10/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 37,8 tỷ USD, giảm 1% so với tháng 9/2021. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 20,2 tỷ USD, tăng 1,8%; nhập khẩu đạt 17,6 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng 9/2021

Lũy kế trong 10 tháng năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 373,65 tỷ USD, chiếm 70% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 25,3 % so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI ước đạt 196,77 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 176,88 tỷ USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2020.