11 mục tiêu trong Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030

Thiết kế: Gia Hân

Tại Dự thảo Chiến lược Tiêu chuẩn hoá quốc gia đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất 11 mục tiêu cụ thể đến năm 2025 để tập trung triển khai hiệu quả.

11 mục tiêu trong Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 - Ảnh 1