2014-2015: Siết chặt quản lý đầu tư công

Theo kinhtevadubao.com.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành “Thông báo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2014-2015” với những nguyên tắc phân bổ vốn cụ thể nhằm siết chặt quản lý đầu tư công góp phần tái cơ cấu nền kinh tế.

2014-2015: Siết chặt quản lý đầu tư công
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành “Thông báo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2014-2015” với những nguyên tắc phân bổ vốn cụ thể nhằm siết chặt quản lý đầu tư công góp phần tái cơ cấu nền kinh tế.

Cụ thể, trong 2 năm tới tập trung đầu tư nhằm hướng tới thực hiện bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, mạng lưới điện, phát triển đô thị, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, giảm nghèo, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các vùng khó khăn khác…

Nguyên tắc phân bổ vốn

Việc phân bổ vốn cho từng dự án phải quán triệt các nguyên tắc sau:

Thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ.

Tập trung bố trí vốn đầu tư từ NSNN để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các ngành, các địa phương.

Trong từng ngành, lĩnh vực, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014-2015 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện); vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án; các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn để hoàn thành, để đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản vốn ứng trước đúng thời hạn quy định.

Số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ đã phê duyệt. Đối với các dự án chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn. Việc bố trí vốn phải đảm bảo dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhóm B hoàn thành trong 5 năm.

Đối với các dự án khởi công mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách và có đầy đủ các điều kiện sau:

- Dự án nằm trong quy hoạch đã được duyệt, thuộc nhiệm vụ NSNN.

- Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

- Thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn, phê duyệt Quyết định theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg.

- Dự án phải hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31 tháng 10 năm trước.

- Sau khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg.

Không bố trí vốn đầu tư từ NSNN cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật NSNN.

Các địa phương không được sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu nguồn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn vốn; phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án sử dụng vốn vay ngân sách địa phương chưa thẩm định vốn hoặc phê duyệt phần vốn ngân sách trung ương cao hơn mức đã thẩm định.

Các bộ, ngành và địa phương không được bố trí vốn ngân sách trung ương cho phần tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư quy định tại các quyết định giao vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ.

Xử lý đối với các dự án chuyển tiếp

Đối với các dự án đang được đầu tư từ vốn NSNN, nhưng không bố trí được vốn kế hoạch đầu tư giai đoạn 2014-2015 thực hiện phân loại và xử lý như sau:

Đối với các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác: các bộ, ngành, địa phương đánh giá, phân tích và lập danh mục các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác như: BOT, BT, PPP...

Đối với các dự án không thể chuyển đổi được sang các hình thức đầu tư khác, các bộ, ngành và địa phương:

- Điều chỉnh, cắt giảm các hạng mục đầu tư, điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn.

- Chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoặc bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý để phát huy hiệu quả phần vốn đã đầu tư.

Các bộ, ngành, địa phương dựa vào Thông báo và hướng dẫn về xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2014-2015 triển khai thực hiện và gửi báo cáo phương án phân bổ vốn cụ thể cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2013 để theo dõi và quản lý./.