6 nhóm giải pháp tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

PV.

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Chính phủ phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó quy định rõ giải pháp tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

6 nhóm giải pháp tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường - Ảnh 1