8 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế

Thanh Xuân

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra, để đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN ở tất cả các khâu
Ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN ở tất cả các khâu

Thứ nhất, triển khai quyết liệt các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, Luật Quản lý thuế, các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ; Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Thứ ba, đối với các địa phương cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng bao quát được nguồn thu; nâng cao năng lực quản lý thuế cho cơ quan thu;

Phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế; thực hiện quản lý thuế điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Thứ tư, cơ quan thuế các cấp triển khai rà soát lại toàn bộ các nguồn thu năm 2020 và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2021; giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho các Cục Thuế tăng tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh và phù hợp với diễn biến hồi phục của nền kinh tế tại từng địa phương.

Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phấn đấu tập trung thu NSNN ngay từ những tháng đầu năm 2021 theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Thứ năm, trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Kịp thời tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho NSNN. Đăng tải kịp thời các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ sáu, cơ quan thuế các cấp sẽ thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm 2021; tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế;

Đồng thời, rà soát tình hình tạm nộp thuế TNDN và lợi nhuận còn lại của năm 2020 để chủ động đôn đốc DN nộp sát với thực tế phát sinh của hoạt động kinh doanh; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng qui định của Luật Quản lý thuế.

Thứ bảy, tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian lận vào NSNN. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác hoàn thuế điện tử trên cả nước.

Thứ tám, về công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro; Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra các DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các DN hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu, các DN được hưởng các chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế, DN có hoạt động liên kết, DN lỗ có dấu hiệu chuyển giá; kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án...

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực DN ngoài quốc doanh; xây dựng và giao chỉ tiêu thu đối với khu vực DN, hộ và cá nhân kinh doanh nhằm định hướng triển khai quyết liệt công tác chống thất thu đối các DN nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.