9 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước từ chối chưa thanh toán trên 446 tỷ đồng

PV.

TCTC Online - Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 446 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định, trong đó số từ chối thực 27 tỷ đồng.

Tháng 9, từ chối thanh toán khoảng 35 tỷ đồng

Theo báo cáo của KBNN, trong tháng 9/2012, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 41.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 4.000 khoản chi của 2.000 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 35 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định.

Như vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 367.146 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 39.800 khoản chi của 18.400 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 446 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định, trong đó số từ chối thực 27 tỷ đồng.

Thanh toán vốn đầu tư XDCB đạt 70,1% với kế hoạch vốn năm

Báo cáo của KBNN về tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng cho thấy, tính đến ngày 30/9 luỹ kế vốn đầu tư 9 tháng năm 2012 giải ngân qua hệ thống KBNN là 149.998,6 tỷ đồng, đạt 70,1% với kế hoạch vốn năm 2012 nhà nước giao (bao gồm cả số tạm ứng), trong đó giải ngân vốn đầu tư XDCB là 123.892,5 tỷ đồng, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 26.106,1 tỷ đồng. Riêng vốn đầu tư giải ngân trong tháng 9 là 21.620 tỷ đồng, đạt 10,1%, so với kế hoạch vốn năm 2012 nhà nước giao.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN cũng đã từ chối khoảng 57,5 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, cộng sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Cũng tính từ đầu năm tới nay, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 100.888 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch được giao. Riêng tháng 9/2012, huy động TPCP đạt 6.607 tỷ đồng.