VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính cải cách toàn diện, hiệu quả thủ tục hành chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cải cách toàn diện, hiệu quả thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, được các cá nhân, tổ chức đánh giá cao. Công tác này tiếp tục được Bộ Tài chính quyết liệt triển khai trong năm 2022 nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phấn đấu giảm từ 3%-5% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025

Đảm bảo giá xăng dầu phù hợp với nguyên tắc thị trường

Hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và xã hội

Tháo gỡ các "nút thắt" để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

Kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2022, ngay từ cuối năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2489/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Triển khai kế hoạch bám sát mục tiêu, yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, luỹ kế từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, Bộ đã thực hiện đánh giá tác động đối với 08 thủ tục hành chính tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Luỹ kế từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành 04 quyết định công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 thủ tục hành chính; công bố mới 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Theo đó, tính đến ngày 07/6/2022, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 877 thủ tục hành chính. Trên cơ sở Quyết định công bố thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định.     

Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và hiệu quả.

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/6/2022, Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 555 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, tin học, tài chính ngân hàng và giá), trong đó đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 410 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 145 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, ngày 29/4/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ.

Hiện nay, Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính đang thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2022.

Bộ Tài chính cũng đang xây dựng Đề án đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án phân cấp đối với 51 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ; tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ thướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính...

Trong thời gian qua, công tác rà soát cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh cũng được Bộ Tài chính chú trọng thực hiện. Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ Tài chính đã có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành địa phương về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, dự kiến đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 195/1.256 quy định, đạt 15,5% theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kiên quyết loại bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh chủ quan, định tính, không rõ ràng, cản trở đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... Từ đó, tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM