VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị trong toàn ngành Tài chính

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Duy Linh

Quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị trong toàn ngành Tài chính

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 816-CV/BCSĐ về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng quan Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Quy hoạch thêm các thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội

Công văn số 816-CV/BCSĐ ngày 12/8/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính gửi Đảng ủy Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nêu rõ, ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW ngày 14/6/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW trong toàn ngành Tài chính, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính giao Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết theo lĩnh vực, địa bàn được phân công; hằng năm sơ kết, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, tham mưu cho Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính phối hợp với Thủ đô Hà Nội xây dựng các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và phát triển.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính giao Văn phòng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 15-NQ/TW và tình hình thực hiện của Bộ Tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp.

Tại Công văn số 816-CV/BCSĐ, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp để tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW. Đồng thời, phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của Bộ Tài chính; chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và hàng năm sơ kết, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD.

Về tầm nhìn, phấn đấu đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM