Thông tư số 74/2014/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC


(Tài chính) Ngày 11/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2014/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC.

Thông tư trên bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014.

Mời donwload nội dung Thông tư: Thong tu so 74 -2014-TT-BTC.doc