Thông tư số 58/2023/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 26/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính


Ngày 21/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 58/2023/TT-BTC.