Thông tư số 38/2020/TT-BTC:

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước


Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 38/2020/TT-BTC.