Quyết định số 774/QĐ-BTC:

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 của Chính phủ


Ngày 12/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 774/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phru thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 774/QĐ-BTC