Ban hành Quy chế Tổ công tác đặc biệt về thuế suất tối thiểu toàn cầu

PV. (t/h)

Ngày 14/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD đã ký Quyết định số 22/QĐ-TCTĐB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt này.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Theo Quyết định số 22/QĐ-TCTĐB, Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ chế điều hành, chế độ báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD.

Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD và Quy chế này.

Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác, thành viên Nhóm giúp việc. Các thành viên Tổ công tác cử cán bộ đại diện thuộc cơ quan mình tham gia Nhóm giúp việc và làm đầu mối phối hợp với Nhóm giúp việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Về danh sách thành viên Tổ công tác đặc biệt theo khoản 5, Điều 1 Quyết định số 55/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ phó Tổ công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Tổ phó thường trực); Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Các thành viên Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành và Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển.