Ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bắt đầu từ ngày 14/3/2013, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thanh tra thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK) sẽ chính thức áp dụng quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan ban hành theo Quyết định 694/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

 Ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục và nội dung tiến hành một cuộc thanh tra thuế, bao gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra. Tuỳ theo yêu cầu, tính chất của từng cuộc thanh tra có thể áp dụng toàn bộ hoặc từng nội dung của quy trình này.
 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành các quy định pháp luật về thuế và các khoản thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá XNK, bao gồm cơ quan Hải quan và người nộp thuế.
 
Tổng cục Hải quan ban hành quy trình này nhằm tạo sự thống nhất trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra thuế đối với hàng hoá XNK trong toàn ngành Hải quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, trốn thuế.
 
Bên cạnh đó, quy trình phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, các nhân; quản lý cán bộ, công chức thanh tra thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.