Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chính sách an toàn, tin cậy, thiết thực và ưu việt

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, giữ vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chính sách an toàn, tin cậy, thiết thực và ưu việt
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chính sách an toàn, tin cậy, thiết thực và ưu việt - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn