Chính sách tài khóa khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế

Chính sách tài khóa khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế

Năm 2022, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, vừa đảm bảo hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế vừa giữ vững an ninh tài chính quốc gia. Có thể nói, chính sách tài khóa đã và đang khẳng định vai trò trụ cột, đóng góp quan trọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế.