Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 10/01/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BTC về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trên cơ sở thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính như sau: Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTTDL-BTC ngày 17/10/2003 hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/12/2004 hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và bãi bỏ Quyết định số 230/2000/QĐ-TCHQ ngày 12/7/2000 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2013.