Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ


Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010 ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Thông tư quy định đối tượng được tạo hoá đơn tự in gồm: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ năm tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hoá đơn. Tổ chức kinh doanh đang hoạt động không thuộc các trường hợp nêu trên được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau: đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ; có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn; không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền vi phạm pháp luật về thuế dưới hai mươi triệu đồng trong vòng 365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.
 
Tổ chức, hộ, cá nhân khi in, phát hành hoá đơn quy ước các ký hiệu nhận dạng trên hoá đơn do mình phát hành để phục vụ việc nhận dạng hoá đơn trong quá trình in, phát hành và sử dụng hoá đơn. Tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, tổ chức, hộ, cá nhân có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng như: dán tem chống giả; dùng kỹ thuật in đặc biệt; dùng giấy, mực in đặc biệt; đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc phát hành loại hoá đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hoá đơn (như tên, mã số thuế, địa chỉ người bán; loại hàng hoá, dịch vụ, đơn giá…), chữ ký và dấu của người bán khi lập hoá đơn… Trường hợp phát hiện các dấu hiệu vi phạm có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn, tổ chức, hộ, cá nhân phát hiện phải báo ngay cơ quan thuế. Khi cơ quan thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu xác nhận hoá đơn đã phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân in, phát hành hoá đơn phải có nghĩa vụ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.
 
Thông tư cũng quy định cụ thể về việc sử dụng hoá đơn; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng hoá đơn; xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; kiểm tra, thanh tra về hoá đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm về hoá đơn.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011./.