Bộ Tài chính tổng kết công tác tổ chức cán bộ

PV.

(TCTC Online) Trong hai ngày 12 và 13/8, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2005 - 2009 và mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2015. Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và gần 300 đại biểu là lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tài chính và các cục thuế, cục hải quan, kho bạc nhà nước khu vực phía Bắc đã tham dự hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trương Hùng Long, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khẳng định: Cùng với các lĩnh vực chuyên môn khác, công tác tổ chức cán bộ của ngành Tài chính thời gian qua, với 2 nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng bộ máy và xây dựng lực lượng cán bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ máy được kiện toàn theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn; lực lượng cán bộ  được củng cố cả về số lượng và chất lượng; công tác quản lý cán bộ, từ phân công, bố trí công việc đến đánh giá cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại …. từng bước đi vào nề nếp. Cho đến nay, Bộ Tài chính là một trong các bộ có quy mô lớn trong khối các bộ, ngành ở Trung ương, với 35 đầu mối đơn vị thuộc và trực thuộc (trong đó có 5 tổng cục), hơn 11.000 đơn vị cấp cơ sở, từ Trung ương đến các tổ, đội tại các chi cục ở cấp huyện và hơn 72.000 công chức, viên chức (chiếm khoảng 70% lực lượng cán bộ công chức của khối các bộ, ngành).

  Những kết quả ấn tượng về công tác tô chức cán bộ của Bộ Tài chính giai đoạn 2005-2010 được thể hiện cụ thể qua những  kết quả sau:

  • Bộ Tài chính là bộ lớn với 35 đầu mối đơn vị thuộc và trực thuộc, hơn 11.000 đơn vị cấp cơ sở từ Trung ương đến địa phương. 
  • Bộ Tài chính hiện có 72.000 công chức, viên chức (chiếm khoảng 70% lực lượng cán bộ công chức, viên chức khối các Bộ, ngành).
  • 5,4% là số lượng đơn vị tăng của năm 2009 so với năm 2005; Số lượng công việc tăng nhanh (thu ngân sách tăng bình quân 16%; chi ngân sách tăng 18%; số lượng người nộp thuế tăng 9 lần; số tờ khai hải quan tăng gấp 1,8 lần; quy mô Dự trữ nhà nước tăng 4 lần so với năm 2005), tuy nhiên số lượng tăng về biên chế chỉ đạt bình quân 0,41%.
  • Công tác tổ chức tuyển dụng: 40 đợt thi tuyển xét tuyển được tổ chức, số lượng tuyển dụng đạt 18.311 người. Năm tuyển nhiều nhất 2009 đạt 7.522 người; năm tuyển dụng thấp nhất 2007 chỉ đạt 734 nguời. Công tác tuyển dụng cũng gặp nhiều khó khăn, ví dụ ngành Thuế và Dự trữ thường tuyển không được đủ số người làm việc do nhiều nguyên nhân…
  • Công tác quản lý ngạch, bậc: Bộ Tài chính đã tổ chức được 15 kỳ thi nâng ngạch  với 3.231 từ huyên viên lên chuyên viên chính; từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp cũng tăng 2,75 lần.
  • Công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ có nhiều dấu ấn: 26.000 cán bộ được quy hoạch; 11.087 người được bổ nhiệm; luân chuyển được 65.000 lượt cán bộ trong giai đoạn 2005-2009. Số cán bộ được quy hoạch tính đến 12/2009 đạt gần 16.000 người.
  • Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt khá: Với 7.653 khóa đào tạo cho 308.000 lượt cán bộ (đào tạo chuyên môn 228.187 lượt người; lý luận chính trị 4.754 người; quản lý nhà nước 15.385 lượt người; tin học được 46.977 lượt người..). Ngoài ra giai đoạn này Bộ Tài chính cũng đào tạo/cử đi học được 1.532 người với 177 tiến sĩ; 1.355 thạc sĩ. 

Trong điều kiện chuẩn bị triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước và Chiến lược phát triển Ngành giai đoạn 2011 -2015; đồng thời với việc đẩy mạnh hiện dại hoá, cải cách thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, công tác tổ chức tổ chức cán bộ có vai trò hết sức quan trọng; được xác định là nhân tố có tính chất quyết định đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của toàn Ngành trong thời gian tới.

Hội nghị đã xác định những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp chủ yếu của công tác tổ chức cán bộ ngành Tài chính đến năm 2015. Trong đó mục tiêu tổng quát là:  Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, chuyên  nghiệp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá, cải cách hành chính và hội nhập quốc  tế; tăng cường số lượng cán bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng cán bộ, nhất là về kỹ năng và hiệu quả tổ chức thực thi công vụ; nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật và ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm  của năm 2010 và năm 2011 bao  gồm: 

- Khẩn trương hoàn thành việc thành lập mới, sắp xếp lại các đơn vị theo các quy định mới về cơ cấu tổ chức bộ máy mà Bộ đã ban hành;

- Hoàn thành việc xây dựng Chiến lược về tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Ngành; ban hàng đồng bộ các quy chế, quy trình trong lĩnh vực tổ chức cán bộ;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; chuẩn bị nguồn cán bộ để bổ sung hoặc thay thế lực lượng cán bộ lãnh đạo nghỉ  hưu  trong các tháng cuối năm 2010 và 2011;

- Tổ chức tốt công tác xây dựng và giao chỉ tiêu biên chế; tuyển dụng, thi nâng ngạch theo kế hoạch, chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.