Quyết định số 209/QĐ-BTC:

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công


Ngày 18/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 209/QĐ-BTC về việc kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 209/QĐ-BTC.