Chế độ chi hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ công chức được cử đi học

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 13099/BTC-KHTC gửi các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho cán bộ, công chức (CBCC) được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng.

Theo Công văn trên, để đảm bảo sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được giao tiết kiệm, có hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị chỉ áp dụng chi hỗ trợ tiền ăn theo khoản 2 điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTC cho các đối tượng là CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ngoài phạm vi nội thị, nội thành các tỉnh, thành phố cách nơi CBCC đang công tác từ 15km trở lên.

Theo đó, hỗ trợ một phần tiền ăn cho CBCC trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng; tối đa 50.000 đồng/ngày/người và phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Chi hỗ trợ tiền ăn đối với CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch lãnh đạo và tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Đơn vị có CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng thực hiện chi hỗ trợ một phần tiền ăn trực tiếp cho CBCC (chứng từ chi phải kèm theo xác nhận của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC về số ngày thực tế CBCC đi học) hoặc thanh toán cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo đúng mức hỗ trợ cho CBCC đã ký kết trong hợp đồng với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC và theo đúng số ngày thực tế CBCC đi học (cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC có trách nhiệm chi hỗ trợ tiền ăn theo hợp đồng ký kết, số ngày thực tế CBCC đi học).

Trường hợp đơn vị có CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính hoặc do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc Tổng cục tổ chức nhưng đơn vị không được giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC thì Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc Tổng cục thực hiện chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng theo thực tế số ngày CBCC tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng (chứng từ chi phải kèm theo xác nhận của đơn vị có CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng về việc không được giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC).

Bên cạnh đó, các khoản chi hỗ trợ cho CBCC phải có chứng từ kèm theo xác nhận của đơn vị có CBCC được cử đi học tập, bồi dưỡng.