Thông tư 331/2016/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân


Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

 1. Không phải nộp lệ phí cấp mới căn cước công dân:

Thông tư quy định chỉ phải nộp lệ phí thẻ căn cước công dân khi đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Còn trường hợp cấp mới thẻ căn cước công dân thì không phải nộp lệ phí.

Thông tư cũng quy định thu lệ phí thẻ căn cước công dân đối với công dân từ 14 tuổi trở lên (thay vì chỉ thu lệ phí thẻ căn cước đối với người từ 16 tuổi trở lên như Thông tư 256/2016/BTC). Như vậy, công dân từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi đổi, cấp lại căn cước cũng phải nộp lệ phí thẻ căn cước công dân.

2. Giữ nguyên lệ phí chuyển từ CMND sang căn cước công dân là 30 nghìn đồng/thẻ căn cước:

Theo đó, Thông tư giữ nguyên lệ phí chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân là 30 nghìn đồng. Mặt khác, bỏ quy định lệ phí cấp đổi căn cước công dân khi 25, 40, 60 tuổi là 30 nghìn đồng. Mà công dân không phải nộp lệ phí đổi căn cước công dân khi cấp đổi thẻ căn cước khi 25, 40, 60 tuổi.

3. Các trường hợp được miễn lệ phí căn cước công dân, không phải nộp lệ phí thẻ căn cước công dân:

Thông tư bỏ quy định miễn lệ phí thẻ căn cước công dân đối với người dưới 16 tuổi và trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân do sai sót của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Ngoài ra, Thông tư cũng giữ nguyên các trường hợp được miễn lệ phí thẻ căn cước đối với trường hợp thay đổi địa giới hành chính, người có công, công dân biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, hộ nghèo, trẻ em mồ côi.

Bổ sung các trường hợp không phải đóng lệ phí căn cước công dân khi làm thủ tục cấp mới thẻ căn cước công dân; đổi thẻ căn cước công dân khi đủ 25, 40, 60 tuổi và trường hợp đổi thẻ căn cước do sai sót của cơ quan Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực ngày 10/02/2017, áp dụng đối với hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân được nộp từ ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 331/2016/TT-BTC.