Thông tư số 13/2022/TT-BTC:

Chi tiết một số điều của Nghị định quy định về lệ phí trước bạ


Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.